Các điều khoản và điều kiện - APKzest

apkzest.com không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ sản phẩm phần mềm nào hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào có thể do chúng gây ra hoặc sự thiếu phù hợp có thể có của chúng. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà phát triển phần mềm, nhóm tin công cộng, công cụ tìm kiếm và nhà xuất bản phần mềm riêng lẻ để được hỗ trợ kỹ thuật.